فروشگاه بینوکولارز
اینورتر

231 دهید تا به روزی یک ساعت برسید. از تمام ورزش های هوازی به منظور چربی

شرط اول برنامه غذایی

شرط دوم انجام دادن  ورزش های هوازی

شرط سوم تمرینات شکم

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده

ب _انجام حرکت ورزشی دراز و نشست

ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه

197 روی زمین به پشت دراز بکشید در حالیکه دست هایتان پشت سر است، از کمر خم